banner

Quality of Care
Ansawdd GofalTu mewn a thu allan

Mae'r ystafelloedd yn cael eu trefnu o amgylch oedran y plant. Dyma’r tair ystafell wahanol sef cwtsh y babis 0-1 flwyddyn, plant bach 1-2 ½ oed a phlant 2 ½ oed a hŷn. Mae gan bob ystafell wahanol gyfleusterau a gweithgareddau sydd wedi eu hanelu ar gyfer eu datblygu.  Mae llawr gwaelod y feithrinfa ar ffyrdd cynllun agor sydd yn gadael i'r plant gymdeithasu gyda'i gilydd. Mae amser bwyta yn amser arbennig ym Meithrinfa Cwtsh y Clos gan fod y plant i gyd yn bwyta gyda'i gilydd. Rydym nid yn unig yn feithrinfa, ond yn deulu estynedig.

Mae’r amgylchedd tu allan yn bwysig iawn i Feithrinfa Cwtsh y Clos hefyd. Yn yr amgylchedd tu allan fydd coed, blodau, llysiau a rhai anifeiliaid anwes yn cael ei gofalu amdano. Credir yn gryf fod angen i’r amgylchedd y tu allan ddangos natur ar ei orau. Bydd y plant hefyd yn cael profiad o blannu llysiau a blodau yn dymhorol ac yn dysgu sut i ofalu ar ôl byd natur.

Outdoor and Indoor Environment

The rooms are arranged around the children’s age. We will have three different rooms, that is, ‘cwtsh y babis’ 0-1year, toddlers 1-2 ½ years and children 2 ½ years and older. Each room has different facilities and activities which are aimed for their cognitive development. The ground floor of the nursery is open plan which allows the children to socialise together. Every meal time is special in Cwtsh y Clos Nursery as the children all eat together. We are not only a nursery but an extended family.

The outside environment is very important for the ethos of Cwtsh y Clos Nursery. The environment outside consists of trees, flowers, vegetables and some pets will also be cared for. It is strongly believed that the outside environment shows nature at its best. The children will also have the experience of planting vegetables and flowers seasonally and learn how to look after nature.

 

 
 
bottombanner